ร้าน Let’s Bike ร่วมกับ SwiftCarbon Thailand และ Long-Legged Ladies Cycling

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทริป Swift Club Ride ครั้งที่1 ปั่นหนีร้อนไปด้วยกัน

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 นี้ กับเส้นทางปั่นริมคันนาที่แสนสดชื่น ในเส้นทางที่คุ้นเคย วัดเตยไปกลับ วัดเจดีย์หอย ระยะทางรวม 62 กม.

พร้อมเตรียมพบกับ ทีม Long-Legged Ladies ที่จะมาร่วมปั่น และเปิดตัวชุดทีมใหม่ ที่นี่ที่แรกด้วย
แฟนคลับน้องๆ อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวง

    ทริปเปิดสำหรับทุกคน ปั่นชิวๆได้ ไม่มีแบ่งค่าย ไม่มีค่ายใช้จ่าย
มีน้ำและผลไม้บริการ ตามจุดพัก พร้อมทีม-รถดูแลความปลอดภัย
    เริ่มที่ทริป วัดเตย *คลิ๊กดูตำแหน่งเริ่มต้นทริป

กำหนดการ

  • 6.00 น.รับลงทะเบียนที่วัดเตย รับประทานของว่าง
  • 7.00 น. ล้อหมุน เริ่มออกเดินทาง (รวมระยะทาง 0กม.)
  • 7.45 น.ถึงจุดพัก โรงเรียนคลองบางโพธิ์กินน้ำ ผลไม้ (รวมระยะทาง 15 กม.)
  • 8.15 น. ออกเดินทางต่อ
  • 9.00 น. ถึงจุดหมายปลายทางวัดเจย์ดีหอย (รวมระยะทาง 31 กม.)พักรับประทานอาหาร ของว่าง ตามอัธยาศัย
  • 10.00 ออกเดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม
  • 10.45 ถึงจุดพัก โรงเรียนคลองบางโพธิ์กินน้ำ (รวมระยะทาง 46 กม.)
  • 11.00 ออกเดินทางต่อ
  • 12.00 ถึงวัดเตยจุดหมายปลายทาง (รวมระยะทาง 62 กม.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมทริปได้เลยครับ

 

อัปเดทรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนร่วมทริป

1 chaow patimapornvhai ch
2 Metta Ompranam
3 noi pewthong
4 Phatrawuth Kensomsri
5 กมนทรรศน์ ไชยสุ
6 กริชพงษ์ศักย์ พงษ์สวัสดิ์
7 กัญญพัฒน์ บัณฑุกุล
8 กันต์ธนวิน ทองกร
9 กานต์ ศรีเทวินทร์
10 ขวัญตา ศรีสุข
11 ชวลิต ไชยเสน
12 ชวลิต ทรงศิริวรกุล
13 ชาลี สัญจร
14 ชุติพร รัตนพงษ์
15 ชุมพล จันทร์สงวน
16 ชูชัย ศักดิ์ขจรภพ
17 ฐณัชชา ชินวัฒนกาญจน์
18 ณรงค์ ส่งแสงขจร
19 ณรงค์เดช วุฒิภาพ
20 ณรงค์ศักดิ์​ บุณยกะลิน
21 ณัฐพงษ์ ใสแจ่ม
22 ดช.แซมเพชร สืบสันติสกุล
23 ดิรก ทองกร
24 ทวีศักดิ์ สีตาชัย
25 ทองพัน
26 เทียนชัย รามขำ
27 ธนะพัฒน์ หิรัณย์เขตโสภณ
28 ธนัน ปลื้มรุ่งโรจน์
29 ธมนนท์ นาคะบุตร
30 ธวัชชัย วรรัตน์ไพศาล
31 ธัญนุช เพิ่มวัฒนะกุล
32 ธารธัต กลัดสุขใส
33 ธีมา​พร​ ดวง​เพชร​พุ่ม
34 ธีรศักดิ์ สนั่นวงค์สังข์
35 ธีระวัชร​ ศุภอรรธาิทธ์
36 น.ส.อุษา เสนีวงศ์ณอยุธยา
37 น.อ.บัณฑิต ทัศนิยม
38 นคร บุญอยู่
39 นที ทองกร
40 นทีเทพ ขันทีท้าว
41 นพดล อุ่นบาง
42 นวลละออง ตระการตา​ทิพย์​
43 นศ.จารุภัส มีเลี่ยม
44 นันทชัย แสงศิริทองไชย
45 นาง จรรยา ปัญญาเพียร
46 นาง ฐานิดา เกตุโต
47 นาง วันชาติ คงใหญ่
48 นาง สุกัญญา สิงห์ทอง
49 นางปาระมิตา พานิชปฐม
50 นาย จันทพงศ์ ตระกูลหวังวีระ
51 นาย จิธพนธ์ ช่สวยแสวงสุข
52 นาย เจษฎา วงษ์คำสิงห์
53 นาย ชนกชนม์ โศจิพลกุล
54 นาย เชาว์ ปฎิมาภรณ์ชัย
55 นาย ประสงค์ สิงห์ทอง
56 นาย ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์
57 นาย วสันต์ ตันแดง
58 นาย วาทยากร จำปา ณ โคกกรวด
59 นาย สุรินทร์ เลี่ยมเงิน
60 นาย โสภณ นุตาคม
61 นาย อัมรินทร์ ดินแผ่น
62 นายชรินทร์ เรืองวังสรรค์
63 นายณัฐพงศ์ วิทูรพงศ์
64 นายเทวินทร์ ควรพิบูลย์
65 นายธงชัย พุทธิปิลันธน์
66 นายประทีป ชอบดี
67 นายปวโรจน์ พานิชปฐม
68 นายพรชัย ละเอียด
69 นายพิชาญยุทธ อุปวัน
70 นายภาณุพันธุ์ ตวงทอว
71 นายสถาพร หันหวล
72 นายสัตชัย ประทุมทอง
73 นายสิทธิรักษ์ สืบเสนาะพุฒิพร
74 นายอัครพัฒน์ สืบสันติสกุล
75 นินันดร ลิ้มรัตน์
76 บุญชัย.แซ่เบ๊
77 ปกรณ์ วงศ์ลำปาง
78 ปกิตต์ ชัยพิศุทธิ์
79 ปฐพี สุริยะ
80 ประพนธ์ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล
81 ประเวศน์ อุปการแก้ว
82 ประสงค์ สิงห์ทอง
83 ปริญญา เพ็ชรรัตน์
84 ปัญญา รอดทุกข์
85 พร ไกยสุทธิ
86 พรพล เจี่ยกุญชร
87 พรศักดิ์ ชินวัฒนกาญจน์
88 พิชัย​ วงศ์ประดิษฐ์
89 พิภพ สุวรรณโกศัย
90 พิสัย สุวรรณโกศัย
91 พีระ
92 ไพโรจน์ ถิระรวีสิทธิ์
93 ภมร พึ่งสติ
94 ภานุวัฒน์ เชาวันกลาง
95 มงคล สิทธิสงคราม
96 มงคล สิทธิสงคราม
97 มณเฑียร ถมยาชาติ
98 มาดา แถวเพชร
99 เมตตา อมประนาม
100 ยงชัย อภิบุญ
101 รวินันทน์. ชอบดี
102 รุ่งโรจน์ สิงห์สกุล
103 ลายไทย
104 เล็ก สัญจร
105 วรการ​ อังกุรทิพากร
106 วสันต์ สันติอภิรักษ์
107 วันชาติ คงใหญ่
108 วิกันดา ภิรมย์ (oak)
109 วิชัย ตันแดง
110 วิภู อากาศ
111 วิรัตน์​ จำพรต
112 วิไล พงษ์เพชร
113 วุฒิภัทร ฤทธิจันทร์
114 วุฒิภัทร ฤทธิตันทร์
115 ศราวุฒิ ทองยิ้ม
116 ศรีเลิศ วรรณศักดิ์
117 ศักรินทร์ จันทรนวล
118 ศิริขวัญ จันทรผลิผล
119 ศิริวัฒน์ ขุนบุญช่วย
120 ศุภเสริฐ หัสถาดล
121 เศรษฐศักดิ์ อรุณทอง
122 สมใจ เปี้ยทอง
123 สมชาย สระทองอื้อ
124 สมชาย​ วงศ์วณิช
125 สมนึก พงษ์เพชร
126 สมพงษ์ แซ่ชั้น
127 สมพร ราธี
128 สมฤกษ์​ วงศ์หน่อแก้ว
129 สมศักดิ์ เตียงตระกูลทอง
130 สรรค์ภพ นรินทวานิช
131 สรศักดิ์ มะลิทอง
132 สหภูมิ ภักดีเสนา
133 สะอาด ยอดยิ่งยง
134 สายจิต​ โชติ​เย็น​
135 สิทธิพร รอดนำพา
136 สิทธิวุฒิ. สุขสุมิตร
137 สินธพ ซอมิ่งเมือง
138 สุกัญญา สิงห์ทอง
139 สุชาดา ชยัมภร
140 สุณัฎฐา​ ถิระรวีสิทธิ์
141 สุเทพ มูเราะ
142 สุธิเดช สุวรรณลา
143 สุนันท์ สิทธี
144 สุพจน์ ชื่นแฉ่ง
145 สุมิตร เวชวิมล
146 สุรชาติ​ ศรีน่คสุข
147 สุรดา ฤทธิจันทร์
148 สุรัตน์​ เปลี่ยนจรูญ
149 สุวรรณ สังข์บูรณ์
150 สุวรีย์ อภิบุญ
151 สุวัฒน์ ตั้งสุทธิมงคล
152 สุวัฒน์ ตั้งสุทธิมงคล
153 สุวัฒน์​ ตระการตา​ทิพย์​
154 อนุชา ราธี
155 อนุชา ศรีรักษ์
156 อนุรักษ์ บุบผามาลา
157 อนุสรณ์ แก้วโอภาส
158 อนุสรณ์ พวงมาลัย
159 อภิสิทธิ์ ภิณโทแก้ว
160 อริยะ สืบกระพัน
161 อรุณี ธรรมสิงห์
162 อัครพล ชมปรีดา
163 อังคณา สังข์ทอง
164 อัมรินทร์ เนแผ่น
165 อัศวา เชิญ​พิลา​
166 อาคม สืบเสน
167 อาทิตย์ ดอกไม้จันทร์
168 อำนาจ​ น้อยผา
169 อุษา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา